Spodbujanje ustvarjalnost, podjetnosti in inovativnosti

UPI – Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti

Projekt UPI poteka v okviru rednega učnega procesa četrtošolcev in v okviru krožka.

S programom Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, želimo z aktivnostmi doseči naslednje cilje:

  • spodbujati razvoj osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetništvo, ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest …,
  • spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in kreativnosti,
  • timsko delo,
  • zagotoviti sodelovanje učencev, staršev, učiteljev,
  • izvedba konkretnega projekta in s tem povezanega izdelka.

Program temelji na razvijanju ustvarjalnega opazovanja in krepitvi vztrajnosti ter divergentnega razmišljanja, kar je osnova za »razbijanje« klasičnih miselnih vzorcev in ustvarjanje novih, ustvarjalnih načinov razmišljanja in dela. Med tehnikami so pomembne tiste, ki spodbujajo zaznavanje problemov oz. priložnosti, ter tehnike za kreiranje in izbor idej. Za uresničitev sta nujna tudi razvijanje skupinskega sodelovanja in krepitev komunikacijskih sposobnosti v tesni povezavi z zagovarjanjem lastnih stališč.

Učenci si izberejo nalogo, ki je povezana z vsakodnevnimi izzivi, podjetniškimi vsebinami, ekologijo in izboljšanjem šolskega okolja. Pomemben poudarek je na prikazu inovativnih učnih vsebin. Pridobljena znanja v okviru samostojne naloge skušajo čim bolje povezati in uporabiti.

Cilj naloge je izvedba konkretnega projekta za izboljšanje ekoloških problemov v šolskem okolju. V prvi fazi poiščejo probleme, med katerimi bodo po določenih kriterijih izbrali zanje najbolj aktualnega. Sledi iskanje ustvarjalnih rešitev. Nato pripravijo načrt za izvedbo, sledi pa končna realizacija, ki bo predstavljena  javnosti.

Polona Petrič in Nataša Lah

Dostopnost