Spodbujanje bralne pismenosti

Spodbujanje bralne pismenosti učencev

Različne raziskave kažejo, da nekateri učenci besedila berejo površno in ga zato slabše razumejo. Pri iskanju odgovorov v besedilu so premalo vztrajni in natančni, težave pa imajo tudi pri logičnemu sklepanju, primerjanju, pojasnjevanju in utemeljevanju odgovorov s primeri iz besedila.

Zato smo se odločili, da se vključimo v projekt in tako izboljšamo bralno pismenost naših učencev. Zavedamo se, da je bralna pismenost osnova za učenje in razvoj posameznika, zato se bomo trudili širiti spoznanja in razvijanje zavesti o pomenu branja.

Projekt Spodbujanje bralne pismenosti poteka v okviru rednega učnega procesa ter v okviru dodatnih dejavnosti, ki jih izvajajo posamezni učitelji in ostali strokovnjaki.

Cilji projekta: 

 • izboljšati tehniko branja,
 • učence motivirati za branje (umetnostnih in neumetnostnih besedil),
 • izboljšati razumevanje prebranega besedila in nebesednega gradiva,
 • spoznavati in uporabljati različne strategije dela z besedili,
 • spoznati bralne učne strategije (BUS),
 • izboljšati govorne sporazumevalne zmožnosti.

Dejavnosti, ki bodo potekale za dosego ciljev:

 • Vaje za opismenjevanje in razvijanje grafomotoričnih spretnosti. (1. razred)
 • Uvajanje v začetno branje. Predavanje za starše. (2. razred)
 • Bralni dnevnik (vsak učenec s pomočjo staršev vodi svoj port folio)
 • Bralni preizkus na začetku in koncu šolskega leta. (3. , 4. in 5. razred)
 • Učenje branja grafov, tabel in preglednic. (5. in 6. razred)
 • Razredna knjižnica in bralne urice v razredu.
 • Izdelava lastnih knjig, pisanje člankov za šolski časopis.
 • Večji poudarek pravopisu pri vseh predmetih (velike začetnice,..).
 • Del pouka po mednarodno priznani pedagoški metodi Storyline (5.razred).

Otrok je bralno pismen, ko usvoji tehniko branja, zna brati z razumevanjem in to znanje uporablja na vseh področjih življenja. Branje mu je v veselje.

Marja Godler in Nataša Božič

Dostopnost