Neobvezni izbirni predmeti

Osnovne informacije o neobveznih izbirnih predmetih

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13), izvajamo  neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP). V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali NIP v 4., 5. in 6. razredu.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah, po pouku 6. ali 7. uro ali v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni ali le pol leta.

Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo med nemščino (5. in 6. razred), tehniko, računalništvom in športom. V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, izjema je drugi tuji jezik (v našem primeru nemščina), ki se izvaja dve uri tedensko. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta. Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 1 izbirni predmet, lahko torej tudi nobenega. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. Učenec si lahko nemščino izbere le, če jo je obiskoval v prejšnjem razredu, saj se snov nadgrajuje.

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda.

Za morebitne dodatne informacije sem vam na voljo na:

jaka.saje@gmail.com ali 01 5000 328

PREDMETOPIS PREDMETARAZREDUČITELJ
ŠportPri izbirnem predmetu šport učencem ponudimo različne gibalne spretnosti in športna znanja, ki jih ne vključuje redni program, so pa pomembne za zanimivo in kakovostno preživljanje prostega časa. Večino vključenih dejavnosti lahko izvajamo tudi v najrazličnejših prilagojenih oblikah (npr. »suhi« biatlon, športne igre, ki niso del rednega programa). Skladno s splošnimi cilji bo poudarjena vadba zunaj, saj se s tem krepi splošna odpornost učencev.4., 5. in 6. razredJanko Rošelj
Simona Blatnik
RačunalništvoUčenci se pri pouku seznanijo z računalniško opremo in delom z računalnikom. Pridobijo znanje dela s podatki: ustvarjanje, preimenovanje, brisanje, kopiranje datotek/map, prepoznavanje ikon, končnic dokumentov ... Znajo zapisati, urediti, shraniti in predstaviti vsebino z računalniškim programom Word in PowerPoint. Učenci pri pouku vsebino iščejo na svetovnem spletu, kjer se seznanijo z varno rabo le tega, osnovnimi značilnostimi brskalnika, iskalnika in uporabo spletne pošte ... 4., 5. in 6. razredTajda Štrukelj
NemščinaUčenci se pri pouku drugega tujega jezika sistematično usposabljajo za osnovno sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, se uvajajo za uporabo tega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov. Pri pouku zato postopno razvijajo sporazumevalno jezikovno zmožnost.
Učenci se govorno in pisno sporazumevajo o znani temi v predvidljivih okoliščinah.
V petem razredu se naučijo pozdraviti, predstaviti sebe in druge, nekoga povabiti, sprejeti povabilo, šteti do 20, poimenovati predmete, stvari, živali, barve, osnovne glagole, zapeti oz. recitirati pesmice.
V šestem razredu bomo poimenovali šolske predmete, se spraševali po počutju, starosti, dovoljenju, času, ceni, spoznali živali, dele telesa, hrano, pijačo, dneve v tednu, izražali sposobnosti, namen, želje.
5. in 6. razredKarmen Novak
TehnikaIzbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu. Učenci predmete in procese opazujejo v resničnem svetu in jih sami načrtujejo, izdelujejo in vrednotijo uspešnost opravljenega dela. Izdelke izdelujejo iz papirja (periskop, stojalo iz lepenke, torbica za pisalni pribor ....), lesa (stojalo za pisala, namizna samokolnica, namizni zabojček ...), umetnih snovi (obeski za ključe, okraski ...). (predvidoma)
4., 5. in 6. razred
Marjan Tkavc

 

Dostopnost