Šola se predstavi

USTANOVITELJ ŠOLE

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana.

 

UPRAVITELJA ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

 

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

 

NAŠI PROGRAMI

Naša šola poleg obveznega, nacionalnega programa devetletke, želi ponuditi učencem še nekaj več. Ta »nekaj več« temelji na treh področjih: dodatna znanja, ustvarjalne in kulturne dejavnosti ter šport.

Učencem omogočamo pridobivanje različnih dodatnih znanj. Posebno pozornost posvečamo spodbujanju branja. Mladi bralci 1. triade poleg slovenske bralne značke prejmejo tudi knjižne nagrade. V 2. razredu motiviramo učence in starše za učenje različnih bralnih strategij. Bralni pismenosti vseh vrst posvečamo posebno pozornost skozi vse obdobje šolanja, saj s šolsko svetovalno službo načrtno spremljamo napredek učencev in tako sproti zaznavamo ter že odpravljamo morebitne težave posameznega otroka.

Učence v okviru dodatnega pouka pripravljamo na tekmovanja znanja iz različnih področij; na slovensko, nemško in angleško bralno značko. Mnogo dodatnega znanja pa lahko pridobijo pri interesnih dejavnostih ter z izdelavo raziskovalnih nalog. Za učence druge triade izvajamo program FLL Junior, v zadnji triadi program FLL (First Lego League). Štiri leta smo že vključeni v mednarodni projekt MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), ki je na voljo učencem 9. razreda. Cilj projekta je spodbujati mlade k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa. Aktivnosti, izzive in cilje si mladi zastavljajo in dosegajo sami. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj ter s svojimi cilji. V preteklem šolskem letu smo zaključili z evropskim projektom ERASMUS, katerega poudarek je bil na integraciji STEAM projektov v pouk naravoslovja. V dveh letih projekta smo skozi evropsko mobilnost omogočili strokovni razvoj učiteljem, izboljšali zavedanje in naslavljanje potreb učencev ter povečali stopnjo njihovega zadovoljstva.

Možnosti ustvarjalnega in kulturnega udejstvovanja so v naši šoli zelo pestre. Učenci od 1. do 9. razreda se lahko vključijo v gledališko skupino, v šolski pevski zbor ali pa v krožek likovnega ustvarjanja. Šola ima naziv »Kulturna šola«, ki ga obnavljamo vsakih pet let.

Izbira športnih aktivnosti je na šoli zelo velika. Učenci na šoli lahko razen šolskega športnega društva obiskujejo mali nogomet, tenis, košarko, gimnastiko, jogo za otroke, smučarske skoke, športno plezanje, ples in še nekatere druge oblike športnih aktivnosti. Starši učencev, ki hodijo k jogi, bodo lahko tudi letos obiskovali jogo za starše, dedke in babice. Starše prav tako vabimo k rekreativnemu igranju odbojke skupaj z učitelji. Nekatere dejavnosti bodo potekale pod mentorstvom naših športnih pedagogov, nekatere pa bodo izvajali zunanji sodelavci.

Večina šol v naravi in taborov ima poleg naravoslovnih tudi bogate športne vsebine. Učenci obiskujejo plavalne tečaje, opravijo kolesarski izpit in se udeležijo šole smučanja.

Aktivno smo vključeni v Unicef-ov program POVEJ! – zmanjšajmo nasilje med mladimi. Sodelujemo tudi z društvom Ambasadorji nasmeha; skupaj izvajamo program učenja s pomočjo psa. Poslužujemo se tudi metode poučevanja – Storyline in elementov formativnega spremljanja. Z letošnjim šolskim letom bomo začeli uvajati šolsko in vrstniško mediacijo.

Učenci, ki se vzporedno izobražujejo na glasbeni šoli z javno veljavnim programom ter perspektivni športniki, lahko pridobijo status, kar jim omogoča lažje usklajevanje šolskih zahtev z zahtevami svoje dodatne aktivnosti.

Naša šola ima certifikat kakovosti »Kakovost za Prihodnost« (KzP), ki ga podeljuje Slovenski inštitut za kakovost – SIQ, in ga vzdržujemo od leta 2008.

Dostopnost