Obvezni izbirni predmeti

Izbirni predmeti – splošna navodila

Izbirni postopek bomo tudi letos izpeljali elektronsko preko portala eAsistent (https://www.easistent.com/). Nastavitev rangiranja za izbirni postopek bo na portalu omogočena od 25. 3. do 5. 4. 2024, zato vas prosimo, da do takrat opravite razvrstitev. Ker še ne vemo, katere izbirne predmete bomo dejansko izvajali, saj je to odvisno od vaše izbire, razporedite vse predmete, vsekakor pa najmanj prvih 8, da se ne bo zgodilo, da bi bil otrok razporejen k predmetu, ki ga nikakor ne želi obiskovati. Bolj podrobna navodila si lahko ogledate na povezavi https://www.easistent.com/pomoc/pogosta_vprasanja/551.

V kolikor imate z elektronskim postopkom težave, mi pišite na maruska.kerin@ossentvid.si in opišite svojo težavo. Skupaj bomo našli rešitev.

Učenec zadnjega triletja osnovne šole mora obvezno obiskovati pouk izbirnih predmetov. Obvezno mora izbrati dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. V tem primeru je potrebno pri prijavi označiti, da želite, da otrok obiskuje 3 ure izbirnih predmetov. Predlagamo, da učenci nimajo treh ur izbirnih predmetov, saj so te ure izvajajo po rednem pouku, torej od 13.45 naprej, izjemoma tudi preduro. Učenec si naj izbere predmet, ki ga zanima, upošteva naj svoje sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. Pri izboru bomo skušali upoštevati njegovo prvo izbiro, če bo za predmet, ki ga je izbral, dovolj prijav.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Sodelovanja je lahko oproščen v celoti ali pa samo pri eni uri tedensko. Učenci, ki želijo to možnost uporabiti, morajo oddati potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V spletni prijavnici za izbirne predmete mora biti jasno navedeno, ali naj bo učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le za eno uro tedensko. Potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom morate posredovati v tajništvo šole po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo, najkasneje pa do 15. septembra 2024.

Obiskovanje pouka izbranih izbirnih predmetov je obvezno do konca šolskega leta, v katerem se učenec k posameznemu predmetu prijavi. Zamenjave so izjemoma možne le v začetku septembra. Učenec je pri izbirnem predmetu ocenjen z oceno od 1 do 5, ta ocena je enakovredna ocenam ostalih predmetov. Če učenec obiskuje tri izbirne predmete, se mu v spričevalo vpišeta dve boljši oceni, vendar pa mora biti pozitivno ocenjen pri vseh treh predmetih.

Pri tujem jeziku (nemščina) je potrebno poudarit, da gre za predmet, ki poteka dve uri tedensko in je hkrati triletni predmet, kar pomeni, da mora učenec najprej opraviti tuj jezik I, če želi obiskovati tuj jezik II, oziroma III. Če učenec izbere kot izbirni predmet tuji jezik, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.

V celotni zadnji triadi ponujamo v prvem izboru več izbirnih predmetov, od katerih jih bomo, glede na število učencev in oddelkov na naši šoli, lahko izvajali predvidoma 18. Izbrali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Učenci oz. starši morate zato v spletni aplikaciji razvrstiti tudi nadomestne predmete za primer, če se izbirni predmeti, za katerega ste se najprej odločili, ne bi izvajal. Razporedite vsaj prvih 8 izbir.

Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovne in naravoslovno-tehnične. Glede na izvajanje pa loči triletne (lahko tudi krajše), enoletne, ki so vezani na razred, in enoletne predmete. Predmetov, ki so enoletni in so jih učenci že obiskovali, si ponovno ne morejo izbrati. Več informacij o tem najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

Triletni predmeti so:

  • NEMŠČINA

Izvajata se dve uri tedensko, kar znese 70 ur v 7. in 8. razredu ter 64 ur v 9. razredu. Učenec lahko po enem ali dveh letih preneha z obiskovanjem pouka.

  • FILMSKA VZGOJA

Letna kvota je 35 ur v 7. in 8. razredu ter 32 ur v 9. razredu.

  • RAČUNALNIŠTVO (urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja)

Letna kvota je 35 ur v 7. in 8. razredu ter 32 ur v 9. razredu.

 

Vsi ostali predmeti so enoletni.

Nekateri enoletni izbirni predmeti so vezani na učni načrt določenega razreda, nekateri pa ne. Predmeti se načeloma izvajajo po eno uro tedensko celo šolsko leto ali pa po dve uri tedensko pol leta, kar znese 35 ur v 7. in 8. razredu ter 32 ur v 9. razredu.

Predmet Šport za sprostitev se bo predvidoma izvajal v obliki vikend tabora od petka popoldan do nedelje popoldan drugi ali tretji vikend v septembru. Predviden prispevek staršev (prevoz, bivanje) bo znašal okoli 70 EUR.    

Del pouka izbirnih predmetov se lahko izvaja strnjeno v popoldanskem času ali ob sobotah. Predviden prispevek staršev bodo morebitne vstopnine in prevoz.

IP predstavitev 2024/25

 

Izbirni predmeti – nabor za šolsko leto 2024/2025

Neobvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

 

PREDMETOPIS PREDMETARAZREDUČITELJ
Astronomija: zvezde in vesolje Izberejo si ga lahko učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda.
Pri tem predmetu učenci izpopolnjujejo znanja iz področja astronomije ter pridobijo nova znanja in izkušnje orientacije na nebu in opazovanja nočnega neba z optičnimi pripomočki. Predmet je namenjen učencem, ki jih zanimajo odgovori na vprašanja, kot so: Kaj so zvezde? Zakaj so zvezde različnih barv in velikosti? Kako nastane zvezda? Koliko časa sveti zvezda in zakaj preneha? Kaj je vesolje? Kako veliko je vesolje? Kako se orientiramo po nebu? Pouk poteka 1 šolsko uro tedensko.
7., 8. in 9. razredBarbara Švarc Fajdiga
ElektrotehnikaIzberejo si ga lahko učenke in učenci 8. in 9. razreda.
Gre za nov enoletni izbirni predmet, pri katerem bodo učenci poglobili znanja in veščine s področja elektrotehnike. Pouk bo ustvarjalno naravnan, od raziskovanja kompliciranih električnih naprav do izdelave enostavnih, od razumevanja elektroinštalacij do spajkanja enostavnih vezij. Načrtovan je tudi ogled elektroenergetskega objekta. Pouk se bo izvajal pol leta po 2 strnjeni šolski uri.
8. in 9. razredTihomir Vidović
Filmska vzgojaIzberejo si ga lahko učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda.
Gre za izbirni predmet, pri katerem bodo učenci spoznali film kot umetnost in način sodobnega izražanja – od filmskih žanrov do zgodovinskega razvoja in vpliva na družbo. Seznanili se bodo tudi z nastajanjem in produkcijo filma. Poudarjen bo praktični vidik filmske vzgoje. Kar nekaj časa bo namenjeno ogledom filmov z razpravo, tudi v kinu, ter ustvarjanju filmov – snemanje in montiranje kratkih animiranih in dokumentarnih filmov. Pouk se bo izvajal pol leta po 2 strnjeni šolski uri.
7., 8. in 9. razredKaja Kokelj
Filozofija za otrokeIzberejo si ga lahko učenke in učenci 8. in 9. razreda.
Filozofija za otroke v ospredje postavlja predvsem razvoj samostojnega in kritičnega mišljenja učencev. Izbirni predmet je po vsem svetu razširjen in didaktično zelo dodelan filozofski program, ki učencu omogoča razvoj kognitivnih in komunikacijskih sposobnosti. Predmet je zasnovan na ideji, da si otroci po naravi zastavljajo filozofska vprašanja, zato jih je treba pri tej spontani radovednosti podpirati in pomagati, da razmišljajo o svetu, v katerem živijo, in postanejo bolj premišljeni, obzirni in racionalni posamezniki. Ob prebiranju zgodb za otroke učenci analizirajo vsakodnevne teme, kreativno razmišljajo o svojem položaju v svetu, razvijajo kulturni dialog in miselne spretnosti. Učenci skozi skupinsko debato, razgovor in različne igre vlog razvijajo refleksijo o temeljnih načelih življenja v družbi, oblikujejo moralna presojanja, analizirajo temeljne pojme, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju. V ospredje je postavljena samorefleksija, spoznavanje samega sebe in iskanje odgovorov na vprašanje Kdo sem? Na urniku bo enkrat tedensko.
8. in 9. razredNina Resnik
Izbrani šport – gimnastika Izberejo si ga lahko učenke 7., 8. in 9. razreda.
Gimnastika spada med bazične športe in je eden od športov, ki najbolj vsestransko oblikuje telo in učinkovito razvija skoraj vse motorične sposobnosti. Učenci se bodo spoznali z osnovami športne gimnastike. Z obiskom gimnastične dvorane (GIB ali Gimnastični center Vič) pa bodo spoznali tudi ostala gimnastična orodja. Pouk bo potekal v šoli in v gimnastični dvorani. Na urniku bo enkrat tedensko, določeno število ur bomo izvedli strnjeno, v popoldanskem času.
7., 8. in 9. razredSimona Blatnik
Izbrani šport – košarka Izberejo si ga lahko učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda.
Pouk je namenjen izpopolnjevanju osnovnih in učenju zahtevnejših elementov z žogo in brez nje. Učenci se bodo udeležili občinskih tekmovanjih. Pouk bo potekal v šoli. Na urniku bo enkrat tedensko.
7., 8. in 9. razredJanko Rošelj
Izbrani šport - nogomet Izberejo si ga lahko učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda.
Pouk je namenjen izpopolnjevanju osnov in učenju zahtevnejših elementov z žogo in brez nje. Učenci se bodo udeležili občinskih tekmovanjih. Pouk bo potekal v šoli. Na urniku bo enkrat tedensko.
7., 8. in 9. razredJanko Rošelj
Izbrani šport - odbojka Izberejo si ga lahko učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda.
Učenci pri pouku poglabljajo odbojkarske vsebine. Pouk bo potekal v šoli. Udeleženci se bodo pomerili tudi na šolskem tekmovanju v odbojki. Na urniku bo enkrat tedensko.
7., 8. in 9. razredSimona Blatnik
Likovno snovanje 1, 2, 3Ločeno si ga lahko izberejo učenke in učenci 7., 8. oz. 9. razreda.
Ure likovnega snovanja so namenjene poglabljanju in razširitvi likovnih vsebin, ki jih učenci obravnavajo pri pouku likovne umetnosti. Učenci ob spoznavanju tehnik, ki se pri rednem pouku težje obravnavajo, razvijajo likovno izraznost, ustvarjalnost in kreativnost. Pouk se bo izvajal pol leta po 2 strnjeni šolski uri.
7., 8. in 9. razred
Vesna Kirbiš
Matematična delavnica 1, 2, 3 Izberejo si jo lahko učenke in učenci 7. in 8. in 9. razreda.
Čeprav se matematična delavnica pomembno navezuje na pouk matematike, so poudarki in metode drugačne, bolj usmerjene interesom učencev, več je skupinskega dela in samostojnega preiskovanja. Temeljni cilji so: učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku; vključujemo tudi izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike; matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev; matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike. Na urniku bo enkrat tedensko.
7., 8. in 9. razred
Jaka Saje
Nemščina 1, 2, 3Ločeno si jo lahko izberejo učenke in učenci 7. in 8. in 9. razreda.
Učenci se bodo naučili pozdraviti in se predstaviti v nemščini, govorili bodo o svojih hobijih, predstavili svojo družino, prijatelje in hišne ljubljenčke. Ob govorjenju se bodo naučili še branja in pisanja v nemščini. Udeležili se bodo lahko tudi tekmovanja za nemško bralno značko. Nemščina je na naši šoli edini triletni predmet, kar pomeni, da si v 8. razredu nemščino lahko izberejo le učenci, ki so jo imeli tudi v 7. razredu in v 9. razredu tisti, ki so jo imeli v 7. in 8. razredu. Nemščina poteka dvakrat na teden po eno uro, lahko pa tudi enkrat na teden dve uri.
7., 8. in 9. razred
(ločene skupine)
Gertruda Kostajnšek Poštrak
Obdelava gradivIzberejo si ga lahko učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda.
Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv učenci nadgradijo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki jih kombiniramo z drugimi: les, umetne snovi, usnje, ipd. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni in strojni. Od strojev uporabijo električni vrtalni stroj. Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb za varno delo in razvijanje ročnih spretnosti.
Pouk se bo izvajal pol leta po 2 strnjeni šolski uri.
7., 8. in 9. razredTihomir Vidović
Računalništvo -
urejanje besedil
Izberejo si jih lahko učenke in učenci 7. razreda.
Pri pouku učenci spoznajo računalnik kot napravo, razvoj računalništva (zgoodovina), dele računalnika (strojna in programska oprema) in osnovno delovanje (upravljanje z datotekami in mapami). Učenci spoznavajo osnove Microsoft Office Word-a, pri čemer napišejo, uredijo, shranijo in natisnejo besedilo. Osnovno znanje učenci nadgradijo tako, da z risarskim programom izdelajo točkovno sliko in jo vrinejo v besedilo ter izdelajo tabelo in pripravijo kazalo literature, slik in vsebine, vstavijo glavo in nogo dokumenta ter tudi sprotne opombe. del predmeta je namenjen tudi spoznavanju svetovnega spleta, pojmoma brskalnik in iskalnik ter varnosti na internetu, učenci pa osvojeno znanje povežejo tako, da podatke iščejo na internetu in jih uporabijo v besedilu. V povezavi z varnostjo spoznajo učenci tudi programske viruse in kako se zaščititi pred njimi. v sklopu ocenjevanja učenci izdelajo in predstavijo projektno nalogo. Pouk se bo izvajal pol leta po 2 šolski uri.
7. razredTajda Štrukelj
Računalništvo - multimedijaIzberejo si ga lahko učenke in učenci 8. razreda.
Pri predmetu se učenci spoznajo z različnimi načini predstavitev podatkov in informacij s pomočjo IKT. V sklopu tega se, poleg osnov, spoznajo s predstavitvami (MS PowerPoint, Prezi, Mentimeter, Miro ...), pri čemer razumejo, kaj vsebuje dobra predstavitev in kako vsebino na dostojen način predstaviti občinstvu. S pomočjo namenskih orodij (Gimp, Inkscape, PhotoFiltre ...) se učenci naučijo obdelati rastrsko in vektorsko grafiko, nadaljujejo pa s poznavanjem animacij in izdelavo preprostih primerov (PhotoScape ...). V sklopu obdelave različne oblike podatkov se učenci spoznajo tudi z obdelavo, predelavo in urejanjem zvočnih posnetkov (Audacity ...) in videoposnetkov (CapCut ...). Kot končni izdelek učenci pripravijo lastno spletišče oz. spletno stran (Google sites, HTML + CSS) ter lastne izdelke objavijo na njej. Učenci spoznajo tudi povezano strojno opremo kot je digitalni fotoaparat, mikrofon, optični čitalnik … Pouk se bo izvajal pol leta po 2 šolski uri.
8. razredTajda Štrukelj
Računalništvo -
računalniška omrežja
Izberejo si jih lahko učenke in učenci 9. razreda.
Pri predmetu učenci spoznajo z računalniškimi omrežji, njihovo zgradbo in različnimi vrstami. V sklopu tega si ogledajo šolsko vozlišče, omrežno opremo in njen namen, razumejo pa tudi kako omrežja v splošnem vplivajo na svet in danšnji hiter dostop do informacij. Učenci se srečajo tudi z računalniškim programiranjem, diagrami poteka (Raptor), programskimi jeziki in programskimi okolji (Scratch, Minecraft Education …) ter znanje računalniških algoritmov nadgradijo tako, da izdelajo lastno spletno stran. (HTML). Poleg tega učenci programirajo v programskem jeziku Python, pri čemer uporabljajo konstantke, spremenljivke, zanke, vejišča in druge elemente, spoznavajo pa tudi dobre prakse pisanja računalniške kode in vidike programiranja kot poklica. Pouk se bo izvajal pol leta po 2 šolski uri.
9. razredTajda Štrukelj
RetorikaIzberejo si jo lahko učenke in učenci 9. razreda.
Učenci bodo obravnavali zgodovinski razvoj retorike od antike do danes. Priredili bodo okrogle mize, naučili se bodo nastopati in pritegniti pozornost poslušalcev. Svoje spretnosti govorništva bodo predstavili z dvema govornima nastopoma.
9. razredNina Resnik
Šport za zdravje/sprostitevIzberejo si ga lahko učenke in učenci od 7. do 9. razreda.
Predmet je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje. Poleg tega ponuja tudi sodobne športno-rekreativne vsebine, ki jih pri rednih urah športa ne moremo izvajati.
Izbrani predmet bomo izpeljali strnjeno, v drugem ali tretjem vikendu v mesecu septembru (od petka do nedelje). Datum in lokacija sta odvisna od najugodnejše ponudbe. Manjkajoči del ur učenci opravijo na šolskih prireditvah (družinski tek in pohod) oziroma po dogovoru z učiteljema. Starši nosijo stroške bivanja in prevoza (okoli 70 eur).
9. razredSimona Blatnik
Janko Rošelj
Odkrivajmo preteklost mojega krajaIzberejo si ga lahko učenci 7. in 8. razreda.
Pri izbirnemu predmetu učenci poglabljajo in razširjajo znanje iz slovenske zgodovine, raziskujejo in spoznavajo življenje ljudi v preteklosti in odkrivajo krajevno zgodovino. Pri predmetu spoznavajo pomen ohranjanja kulturne dediščine in pomen knjižnic, arhivov in muzejev za samo raziskovanje preteklosti. Razvijajo zavest o narodni identiteti in razvijajo individualno ustvarjalnost. Učenci se pri predmetu srečajo tudi z raziskovanjem preteklosti na samem terenu. Pri predmetu se srečajo z raznovrstnimi srednjeveškimi zgodbami, z zgodovinskim razvojem prometnih sredstev in odkritji pri nas, s samim vojskovanjem Slovencev skozi zgodovino in pa s selitvami Slovencev skozi čas.
Pouk se bo izvajal po eno uro celo šolsko leto.
7. in 8. razredNina Resnik
Literarni klubIzberejo si ga lahko učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda. Predmet nadgrajuje predmet slovenščina in predstavlja razširitev in poglobitev znanja. Pri omenjenem predmetu se bodo učenci ukvarjali z branjem in pisanjem leposlovnih besedil ter ustvarjanjem lastnih izdelkov. S pisanjem pesmi in različnih drugih literarnih zvrsti bodo razvijali svojo domišljijo in ustvarjalnost ter si pridobivali umetniške izkušnje. S svojimi izdelki se bodo predstavili tudi širši javnosti, jih objavili v različnih literarnih revijah, zbornikih. Učenci bodo spoznavali slovensko in svetovno književnost ter se o njej pogovarjali in razpravljali. Organizirana bo tudi literarna delavnica za ostale učence, kjer jim bo predstavljeno lastno ustvarjanje učencev. Učenci se bodo seznanili tudi s postopkom izdelave knjige, kako napisati in izdati knjigo ter spoznali kakega znanega literarnega ustvarjalca.
Pouk se bo izvajal po eno uro celo šolsko leto.
7., 8. in 9. razredJanja Zver
Verstva in etika7., 8. in 9. razredzunanji učitelj

 

Dostopnost